You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Obchodné podmienky


1. Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode rajkondomov.sk. Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na strane jednej a kupujúceho (zákazníka) na strane druhej.

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami rajkondomov.sk zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami rajkondomov.sk zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

Prevádzkovateľ internetového obchodu rajkondomov.sk je:

TAYBO s. r. o.  

 

Mail: info@rajkondomov.sk

 

2. Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva je kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane dodávateľ, resp. predávajúci.

Predávajúcim (dodávateľom) je vyššie uvedený prevádzkovateľ internetového obchodu rajkondomov.sk (ďalej len predávajúci). Je to osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Jedná sa o podnikateľa, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby.

Kupujúcim (spotrebiteľom) je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo využíva služby za iným účelom ako na podnikanie s týmito výrobkami alebo službami (ďalej len kupujúci).

Kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľ je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky či využíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami.

Tovarom sú produkty alebo služby predávajúce (nachádzajúce sa v ponuke) v internetovom obchode rajkondomov.sk (ďalej len tovar).

Kúpna zmluva (ďalej len objednávka) je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzavretá v momente doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Obchodné podmienky sú zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci, dostatočným spôsobom, pred uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi oboznámiť. Všetky objednávky realizované prostredníctvom internetového obchodu rajkondomov.sk sú záväzné.

 

3.Dodacie podmienky

Dodacia lehota začína plynúť dňom prijatia záväznej objednávky, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej vybavenie. Vybavenie objednávky sa uskutoční v čo najkratšom možnom čase podľa skladových zásob a prevádzkových možností predávajúceho. Štandardná doba vybavenia objednávky je do 1-3 pracovných dní od jej potvrdenia. Po potvrdení objednávky predávajúci oboznámi kupujúceho s predpokladaným termínom dodania prostredníctvom mailu. V prípade, ak sa objednaný tovar nenachádza na sklade alebo predávajúci nevie dodať tovar kompletne podľa objednávky (v danom množstve a dodacej lehote), predávajúci sa zaväzuje bezodkladne o tom upovedomiť kupujúceho a dohodnúť sa s ním na ďalšom postupe. V takomto prípade sa predávajúci zaväzuje vyexpedovať tovar až po odsúhlasení o zmene stavu objednávky u kupujúceho.


Kupujúci sa zaväzuje uviesť pri objednávke platnú adresu, v prípade voľby dopravy poštou musí byť na adrese na meno kupujúceho označený zvonček a poštová schránka. V prípade, že z dôvodu neoznačenia schránky alebo zvončeka sa zásielka vráti Predávajúcemu, Kupujúci sa zaväzuje znášať všetky náklady a dôsledky z toho plynúce. Zásielka malej hodnoty(do 50€) je odoslaná ako Doporučený list v kartónovej, pevnej, nepriehľadnej krabici.

Ak Kupujúci neprevezme uhradenú zásielku alebo sa vráti naspäť Predávajúcemu z dôvodu nesprávnej/neúplnej adresy Kupujúceho, zásielka bude uskladenená u Predávajúceho za poplatok vo výške 0,4€/každý začatý kalendárny deň. Prvých 7 dní uskladnenia zásielky je zdarma. Ak nedoplatok za uskladnenie zásielky nadobudne hodnotu rovnú alebo vyššiu ako je hodnota zakúpeného tovaru, bude zásielka zákazníka ekologicky zlikvidovaná bez nároku na jej domáhanie sa. Maximálna lehota uskladnenia tovaru je 60 kalendárnych dní. Po uplynutí tejto lehoty bude tovar zlikvidovaný bez nároku na odškodné.

Z názvu odosielateľa ani žiadneho označenia nie je poznať obsah zásielky a obchod, z ktorého bola odoslaná.

Predávajúci zasiela faktúru za objednávku spolu s tovarom na adresu, ktorá je stanovená kupujúcim pri objednávaní tovaru. Kupujúci sa zaväzuje prevziať tento tovar na uvedenej adrese. Za vybavenie objednávky sa považuje prevzatie tovaru kupujúcim. Ak kupujúci odmietne tovar prevziať, je povinný uhradiť všetky náklady tým vzniknuté pre predávajúceho. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenie alebo poškodenie zásielky zavinené doručovateľom a takisto nezodpovedá za nedodanie tovaru zavinené dodávateľom v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia.

 

4. Poplatky za doručenie

Kupujúci si vyberie spôsob doručenia počas objednávania označením zvolenej možnosti. Internetový obchod rajkondomov.sk dodáva svoje produkty prostredníctvom:

  • Slovenská pošta - objednávka bude poslaná formou doporučeného listu v nepriehľadnej krabici. Tento spôsob doručenia je spoplatnený sumou 2,69€ v prípade platby na dobierku a sumou 1,70€ v prípade platby prevodom vopred. Ak suma objednávky presiahne 25€ vrátane, poplatok za doručenie nebude účtovaný.

  • DPD kuriér - objednávka bude zaslaná formou DPD Malý balík v nepriehľadnom zabezpečenom obale/ kartónovej krabici. Tento spôsob doručenia je spoplatnený sumou 3,99€ pri platbe vopred resp. sumou 4,99€ pri platbe v hotovosti kuriérovi.

 

5. Ceny

Všetky ceny uvedené v internetovom obchode sú konečné, vrátane DPH a bez ďalšieho navýšenia. Konečná cena objednávky (vrátane poplatkov za dopravu a platbu) pre kupujúceho je uvedená pred potvrdením objednávky.

 

6. Platobné podmienky

Kupujúci si vyberie spôsob platby za objednávku počas objednávania označením zvolenej možnosti. Kupujúci môže za objednaný tovar zaplatiť prostredníctvom:

  • prevod vopred na účet - tento typ platby nie je spoplatnený(spoplatnené je len dopravné)

  • dobierka - tento typ platby(manipulácia s hotovosťou) je spoplatnený sumou 0,99€(pošta) resp. 1€(kuriér)


 

7. Storno objednávky

Stornovať objednávku je možné prostredníctvom e-mailu. Zo strany kupujúceho možno objednávku stornovať bez udania dôvodu do doby jej vyexpedovania (po vyexpedovaní je zo strany predávajúceho zaslaný mail kupujúcemu). Kupujúci je povinný v oznámení o storne objednávky uviesť jej číslo a osobné údaje. Pri stornovaní objednávky neúčtuje predávajúci žiadne poplatky. V prípade, že kupujúci uhradil časť alebo celkovú kúpnu sumu objednávky v dobe do stornovania objednávky, predávajúci prevedie túto sumu do piatich pracovných dní od zrušenia objednávky na bankový účet kupujúceho.

Zo strany predávajúceho možno stornovať objednávku v prípade, ak v čase podania objednávky nie je prevádzkovateľ z akýchkoľvek dôvodov schopný vybaviť objednávku za dohodnutých podmienok. Ďalej si predávajúci vyhradzuje právo zrušiť objednávku, v ktorej kupujúci uviedol nepravdivé alebo zavádzajúce údaje. V prípade stornovania objednávky zo strany predávajúceho nie sú kupujúcemu účtované žiadne poplatky a bude informovaný prostredníctvom e-mailu o rozhodnutí a nasledujúcom postupe. V prípade, že kupujúci uhradil časť alebo celkovú kúpnu sumu objednávky v dobe do stornovania objednávky, predávajúci prevedie túto sumu do piatich pracovných dní od zrušenia objednávky na bankový účet kupujúceho.

Ďalej si predávajúci vyhradzuje právo stornovať objednávku v prípade, že objednávka nebola do 14 dní od dňa vytvorenia objednávky (dátum splatnosti faktúry) uhradená pri platbe prevodom vopred na účet.


8. Odstúpenie od zmluvy

V súlade s ustanovením §12 odst. 1 zákona 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. V prípade, ak spotrebiteľ využije právo na odstúpenie od zmluvy v uvedenej lehote berie na vedomie, že dodávateľ je oprávnený požadovať náhradu preukázateľne vynaložených nevyhnutných nákladov spojených s odstúpením od zmluvy. Rovnako je kupujúci povinný oznámiť zámer o odstúpení od zmluvy bezprostredne po rozhodnutí predávajúcemu prostredníctvom e-mailu.

Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný ho zaslať kupujúcemu v originálnom nepoškodenom balení. V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar.

Spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje uhradiť zaplatenú sumu resp. sumu zníženú o vzniknutú škodu bezodkladne po vrátení objednaného tovaru najneskôr však do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.

 

9. Reklamácia

Na každý predaný produkt v našom internetovom obchode sa vzťahuje záruka, pokiaľ nebol produkt použitý. Záruka sa nevzťahuje na produkty, ktoré boli použité alebo ktoré boli poškodené nesprávnym použitím.

Ak produkt nebol použitý alebo poškodený a nie ste s ním spokojný, máte možnosť ho kedykoľvek vrátiť do 30 pracovných dní od objednania tovaru. Ak bude vrátený tovar nepoužitý, nerozbalený a nepoškodený, peniaze vám vrátime do 10 pracovných dní prevodom na účet alebo poštovou poukážkou.

 

10. Ochrana osobných údajov

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a ich spracovanie sa riadi zákonom č. 122/2013 Z.z. V žiadnom prípade neposkytuje tieto informácie tretej strane. Výnimkou je kuriérska služba a slovenská pošta, ktorej poskytuje údaje potrebné k doručeniu objednaného tovaru kupujúcemu.

Na vykonanie objednávky potrebujeme s vašim súhlasom vedieť vaše meno, priezvisko a adresu. Tieto údaje sú uložené v našej databáze pod vašim prihlasovacím menom a heslom. Pomocou týchto prístupových údajov môžete tieto údaje kedykoľvek zmeniť. Na vašu žiadosť prostredníctvom mailu vieme vaše konto aj s vašimi osobnými údajmi úplne zmazať.

 

11. Záverečné ustanovenia

Objednávka kupujúceho je po svojom potvrdení ako uzatvorená zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie. Jednotlivé technické kroky smerujúce k uzatvoreniu zmluvy sú spotrebiteľovi známe z vlastného procesu uskutočnenia objednávky. Kupujúci má možnosť opravovať chyby, ktoré vznikli pri zadávaní údajov pred podaním objednávky. Tieto obchodné podmienky umožňujú spotrebiteľovi ich archiváciu a reprodukciu.

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona o elektronickom obchode, Zákona o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa, Zákona o ochrane spotrebiteľa 634/1992 Zb." v znení neskorších zákonných úprav. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi v plnom rozsahu súhlasí.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť 1. apríla 2013.

Posledná akualizácia: 30.08.2015.